VvE beheer Almere

Bestuurdersaansprakelijkheid van een VvE, hoe werkt dat?

Als eigenaar van een appartement binnen een appartementencomplex ben je verplicht om lid te worden van een VvE. Het bestuur en toezichthouders van een VvE kunnen aansprakelijk worden gesteld voor claims voor materiële en persoonlijke schade. Voor alle bestuurders van een VvE geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid. Het maakt hierbij niet uit of het om een betaalde of vrijwillige bestuursfunctie gaat. Hoe bestuurdersaansprakelijkheid precies in zijn werk gaat, leest u in deze blog.

VvE en bestuurdersaansprakelijkheid, wat is dat?

Door de veranderende wetgeving kunnen tegenwoordig makkelijker claims gemaakt worden door derden, de VvE of leden van de VvE. Hierdoor kunnen de privévermogens van bestuurders worden aangesproken. Wanneer een VvE zijn taken niet naar behoren vervult, kunnen zowel toezichthouders als bestuurder worden aangesproken. Aangezien de hoofdelijke aansprakelijkheid zowel voor betaalde als vrijwillige bestuursfuncties gaat, kan dit dus behoorlijke financiële gevolgen hebben voor een bestuurder. Ook wanneer een bestuurder vrijwillig zijn functie uitvoert. Als VvE is het wel mogelijk om een speciale VvE-polis af te sluiten, om het voltallige bestuur te verzekeren voor aansprakelijkheidsclaims. Een VvE is collectief verantwoordelijk voor bestuurstaken, daarom wordt met een dergelijke polis ook de externe bestuurder en de voorzitter van de vergadering meeverzekerd.

Vve-polis afsluiten, wat is wel en niet verzekerd?

Een VvE-polis is bedoeld voor alle bestuurders en toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor vve-beheer; zowel in functie alsnog te benoemen en afgetreden. De polis verzekerd het voltallige bestuur omdat zij wettelijk collectief verantwoordelijk is. Iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor een gehele claim. Kiest een VvE voor een polis, dan sluit de VvE de verzekering af en betaalt de premie. Sommige VvE’s zijn uitgesloten voor deze polissen:

  • Vve’s met een negatief eigen vermogen
  • Vve’s zonder reservefonds (conform artikel 5:126 lid 1 BW)
  • Slapende vve’s (geen benoemd bestuurder, geen VvE-vergaderingen, geen periodiek onderhoud)

Met een VvE bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u persoonlijk aansprakelijk bent. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Schade die u of een andere verzekerde opzettelijk veroorzaakt
  • Boetes in welke vorm dan ook
  • Boete- of schadevergoedingsbeding (tenzij de verzekerde zonder het beding ook aansprakelijk is)
  • Frauduleus handelen of nalatigheid door de verzekerde
  • Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde (persoonlijk of van derden)

Nalatigheid, wanbeleid en onbehoorlijk bestuur VvE

Er kunnen legio redenen zijn waarom er een claim wordt gelegd op het bestuur of toezichthouders van een VvE. Dit kan zowel door nalatigheid als wanbeleid of onbehoorlijk bestuur zijn. Voorbeelden hiervan zijn vve’s die een onduidelijke en/of incomplete financiële verslaglegging te hebben, of een ontoereikend reservefonds. Het ontbreken van een MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) is een andere grond voor een claim. Het kan ook voorkomen dat er door de VvE een contract wordt aangegaan met een aannemer. Is er onvoldoende geld in kas om de werkzaamheden uit te laten voeren, dan lijdt de aannemer financiële schade. De aannemer kan de bestuursleden dan in hun privévermogen aanspreken. Een claim voor onbehoorlijk bestuur is ook mogelijk wanneer er door de VvE een betaling wordt overgemaakt naar de aannemer voor uit te voeren werkzaamheden en de aannemer vervolgens failliet gaat. In dit geval is er door de bestuurders onvoldoende onderzoek gedaan naar de financiële positie van de aannemer. De vereniging kan in dat geval de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen. 

Bovenstaande is uiteraard slechts een kleine greep uit de situaties die zich kunnen voordoen, waaruit een claim kan voortvloeien. De bestuurdersaansprakelijkheid van een VvE kan dus voor u als rechtspersoon behoorlijke financiële impact hebben.
Het is daarom aan te raden om u als VvE altijd te verzekeren voor claims en om onderzoek te doen naar wat wel en niet binnen uw polis valt, zodat u hier voldoende voor verzekerd bent.

Bel mij voor een afspraak!